BRAINY BAKERY ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ZentiLogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

szoftver szolgáltatásaira vonatkozóan

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 2020. december 30.

Hatályos: 2021. január 20.

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) dokumentum a ZentiLogic Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szoftver szolgáltatások igénybevételére létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek

1. Fogalmak

2. Szolgáltatás tárgya

3. Előfizetői Szerződés létrejötte

4. Szerződés módosítása

5. Szolgáltatás igénybevételének megkezdése

6. Szolgáltatás szünetelése

7. Szolgáltatás korlátozása

8. Szerződés megszűnése és megszüntetése

9. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás

10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

11. Hibás teljesítés

12. Adatkezelés, adatbiztonság

13. Adatfeldolgozási tevékenység

14. Előfizető jogai és kötelezettségei

15. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

16. Szellemi tulajdon

17. Díjazás

18. Vegyes rendelkezések

1. számú melléklet

Szolgáltatások listája

19. Egyszeri Szolgáltatások felsorolása, meghatározása

20. Folyamatos Szolgáltatások

2. számú melléklet

További adatfeldolgozók

 

1.Fogalmak

1.1.Aktuális Óradíj: Szolgáltató óradíja a szolgáltatási tevékenységek elvégzése esetén.

1.2.Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): a jelen általános szerződési feltételek, amely törzsszövegből és az egyes mellékletekből áll.

1.3.Előfizetői Szerződés: az Előfizető személyére és a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi rendelkezéseket tartalmazó előfizetői szerződés, amely a mindenkor érvényes ÁSZF-fel együttesen értelmezendő. Az Előfizetői Szerződés az ÁSZF-től eltérő egyedi rendelkezéseket érvényesen tartalmazhat.

1.4.Együttműködő Partner: olyan harmadik szolgáltató fél, amely Szolgáltatótól megbízási vagy alvállalkozási szerződés keretében ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatást vesz igénybe saját előfizetői részére.

1.5.Egyszeri Díj: Szolgáltató által az Előfizetői részére nyújtott szoftverhasználati szolgáltatáshoz kapcsolódó egyszeri szolgáltatások díja (pl.: adatmigráció, szoftverbevezetés, szaktanácsadás, szoftveroktatás, egyedi szoftverfejlesztés, konfiguráció, egyedi testreszabási igények elvégzése stb.), amelynek mértékét az Előfizetői Szerződés tartalmazza.

1.6.Előfizető: azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a jelen ÁSZF-ben vagy bármely más, a jelen ÁSZF-en alapuló szerződésben leírt Szolgáltatást szerződésszerűen, vagy ráutaló magatartással igénybe vesz, használ.

1.7.Felhasználók: Előfizető munkavállalói, illetve természetes személy Szolgáltatóai vagy alvállalkozói, akik Szolgáltató Szoftverét Előfizető jogcímén használják, abba felhasználói azonosítóval és jelszóval belépni jogosultak.

1.8.Fél és Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön, illetve együttesen.

1.9.Kiegészítő Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott minden olyan szolgáltatás, amely nem szerepel a jelen ÁSZF-ben, de Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alatt nyújtja.

1.10.Kiszállási Díj: Szolgáltató alkalmazottja kiszállása esetén a megtett kilométerek alapján számított díj, feltéve, ha a kiszállást a Szolgáltatás nem tartalmazza. A Kiszállási Díj mértéke 80 Ft + ÁFA / km.

1.11.Kliens Oldali Eszközök: a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatához szükséges kliens oldali hardver és szoftver eszközök, amelyeket Előfizető biztosít: kliens oldali hardver berendezések (pl.: munkaállomások és azok perifériái), operációs rendszer, egyéb szoftverek, internetes böngésző a munkaállomásokon (pl.: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), internetes nyilvános hálózat a kiszolgáló szerver eléréséhez, ill. hálózati (internet) kapcsolat.

1.12.Közvetített Szolgáltatás: a Szolgáltató által saját nevében vásárolt és az Előfizetői Szerződés alapján, az Előfizetői Szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában és nem feltétlenül változatlan áron továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás.

1.13.Megrendelés: Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési ajánlat, melyre a Ptk. rendelkezései vonatkoznak.

1.14.Megrendelő: Előfizetői Szerződés megkötését kezdeményező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

1.15.Megrendelőlap: Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló dokumentum, amely tartalmaz minden, a Szolgáltatás megkötéséhez szükséges változó paramétert.

1.16.Munkaidő: Munkanapokon 9:00 órától 16:00 óráig.

1.17.Munkanap: munkanapnak minősülnek a hétköznapok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § szerinti munkaszüneti napok kivételével, az ágazati miniszter által az adott évre vonatkozóan kiadott, a munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó rendeletében foglaltakra is tekintettel.

1.18.Rendelkezésre Állás: rendelkezésre állási idő, amely a tényleges szolgáltatási idő és az elméleti teljes éves üzemidő hányadosa százalékban kifejezve, amelynek mértéke 99%. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredékévre nem.

1.19.Számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú vagy elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában foglaltakat tartalmazza.

1.20.Szerver Oldali Eszközök: a Szoftver rendeltetésszerű használatához szükséges szerver oldali hardver és szoftver eszközök, amelyeket Szolgáltató biztosít: adatbázis és kiszolgáló szerver, operációs rendszer és adatbázis-kezelő a szerver gépen.

1.21.Szerződés: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF együttesen.

1.22.Szoftver: az Brainy Bakery Pékségi Szoftver, amely Szolgáltató szoftverterméke, és Szolgáltató Szolgáltatásának tárgya. Szolgáltató a Szoftverre vonatkozóan az Előfizetők számára felhasználási jogot ad. A Szoftver moduláris felépítésű, és pékiparban működő szervezetek ügyviteli tevékenységét segíti elő.

1.23.Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott folyamatos szoftverhasználati szolgáltatás, amelynek keretében Szolgáltató szoftverhasználati jogot ad a Szoftverre vonatkozóan Előfizető részére. A Szolgáltatás pontos funkcionalitását a Szolgáltató Honlapja tartalmazza. A Szolgáltatás Szolgáltatási Díját az Előfizetői Szerződés tartalmazza.

1.24.Szolgáltatási Díj: a Szolgáltatás nyújtásának az Előfizetői Szerződésben meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Előfizető által a Szerződés megszegésével vagy azon kívül Szolgáltatónak okozott károk megtérítését.

1.25.Szolgáltató:

ZentiLogic Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6723 Szeged, Fecske utca 8. III. emelet 8.

Cégjegyzékszáma: 06-09-025935

Adószáma: 27906026-2-06

Képviseli: Bóka Tamás, ügyvezető

E-mail címe: office@brainybakery.com

1.26.Szolgáltató Honlapja: az alábbi URL címen elérhető honlap: www.brainybakery.com

1.27.Utazási Díj: Szolgáltató alkalmazottja utazásának óradíja arra az esetre, ha Szolgáltató a saját székhelyén vagy telephelyén kívül nyújt Szolgáltatást, feltéve, ha az utazást a Szolgáltatás nem tartalmazza. Az Utazási Díj mértéke 6000 Ft + ÁFA / óra.

1.28.Ügyfélkapu: a Szolgáltató által üzemeltetett support.brainybakery.com domain név alatt elérhető weboldalon működő, elektronikus értesítések küldésére alkalmas rendszer. Előfizető itt adja le a hibabejelentéseit, a Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit és fejlesztési igényeit. Az Ügyfélkapu használatához a Szolgáltató felhasználónevet és jelszót biztosít, amelyet Előfizető rendelkezésére bocsát. Előfizető által feljogosított valamennyi felhasználója képes az Ügyfélkapu használatára a számára kiosztott felhasználónévvel és jelszóval.

1.29.Vis Maior Esemény: olyan előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott esemény (háború, polgári felkelés, terrorista cselekmények, sztrájk), amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa.

1.30.Viszonteladó: Szolgáltató hivatalos viszonteladója, aki jogosult Szolgáltató nevében az Előfizetőkkel Előfizetői Szerződés megkötésére.

2.Szolgáltatás tárgya

2.1.Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján és az abban foglaltaknak megfelelően vállalja jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatás nyújtását.

2.2.Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatást – megbízási vagy alvállalkozási szerződés keretében – Együttműködő Partneren keresztül is nyújthatja úgy, hogy az Előfizetőkkel nem áll előfizetői jogviszonyban, hanem az Együttműködő Partnerrel áll megbízási vagy alvállalkozási jogviszonyban. Ebben az esetben Szolgáltató az Együttműködő Partner előfizetői részére az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel nyújtja az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatást.

3.Előfizetői Szerződés létrejötte

3.1.Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája

3.1.1.Ha az Előfizető magánszemély:

 1. Előfizető neve;

 2. Előfizető lakóhelye, tartózkodási helye;

 3. Előfizető adóazonosító jele;

 4. Előfizető bankjának neve;

 5. Előfizető bankszámlaszáma.

3.1.2.Ha az Előfizető jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet:

 1. Előfizető elnevezése, cégszerű elnevezése;

 2. Előfizető székhelye;

 3. Előfizető cégjegyzékszáma, más nyilvántartási száma;

 4. Előfizető adószáma;

 5. Előfizető bankjának neve;

 6. Előfizető bankszámlaszáma;

 7. Előfizető képviselője.

3.1.3.Mindkét előfizetői kör esetén az értesítési cím:

 1. kapcsolattartó neve;

 2. kapcsolattartó postai értesítési címe;

 3. kapcsolattartó telefonszáma;

 4. kapcsolattartó e-mail azonosítója.

3.2.A Szolgáltató az Egyéni Előfizetőtől – a hozzájárulása esetén – személyi igazolványának és lakcímkártyájának bemutatását kérheti.

3.3.A Szolgáltató az Üzleti Előfizetőtől aláírás-minta, aláírási címpéldány (vagy az aláírási jogot bizonyító okirat) bemutatását kérheti.

3.4.Az előfizetői jogviszony létrehozásának előfeltétele, hogy Előfizető az ÁSZF-ben leírtakat ismeri, tudomásul veszi és elfogadja. Továbbá Előfizető – a Szolgáltató Honlapja segítségével, egyéb díjtalan lehetőségek vagy tájékoztatáskérés igénybe vételével – meggyőződött arról, hogy a Szolgáltatás az általa elérni kívánt céloknak megfelel.

3.5.Felek között az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.

3.6.Előfizetői jogviszony a Felek között olyan módon jöhet létre, hogy

 1. az Előfizetői Szerződést az Előfizető a Szolgáltató számára, hiánytalanul kitöltve, aláírva postai úton vagy e-mailen visszajuttatja, és azt a Szolgáltató aláírja, vagy

 2. a Felek az Előfizetői Szerződést személyesen megkötik, vagy

 3. elektronikus úton, vagy

 4. szóbeli szerződéskötéssel, vagy

 5. az Előfizető a próbaidőre rendelkezésre bocsátott időtartam lejárta után továbbhasználja a Szolgáltatást.

3.7.Abban az esetben, ha a Felek között az Előfizetői Szerződés úgy jön létre, hogy Előfizető a Szolgáltatást a próbaidő után továbbhasználja, az Előfizetői Szerződés létrejöttének időpontja a próbaidő lejártát követő nap.

3.8.Abban az esetben, ha Előfizető az Előfizetői Szerződést nem küldi meg a Szolgáltató részére a Szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjától számított 8 (nyolc) naptári napon belül, úgy a Szolgáltató jogosult megszüntetni a Szolgáltatás nyújtását és ilyen esetben az előfizetői jogviszony kizárólag a Szolgáltatás nyújtásának tartamára jön létre. Ebben az esetben az Előfizető köteles az igénybe vett Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató számlája ellenében megfizetni.

3.9.Előfizető az Előfizetői Szerződést Szolgáltató Viszonteladóval is megkötheti, aki jogosult az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató nevében megkötni. A Viszonteladó személyéről, elérhetőségéről Szolgáltató az Előfizető kérésére tájékoztatást ad.

3.10.Tekintettel arra, hogy a Viszonteladó az Előfizetői Szerződés megkötésén túl a Szolgáltató képviseletére nem jogosult, Előfizető tudomásul veszi, hogy a Viszonteladóval megkötött Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos bármely további nyilatkozata – így különösen a módosításra, megszüntetésre irányuló nyilatkozata – a Szolgáltató felé akkor hatályos, ha azt Előfizető Szolgáltatóval jelen ÁSZF szabályainak megfelelően közli.

3.11.A Viszonteladóval megkötött Előfizetői Szerződés esetén az Előfizetői Szerződés teljesítéséért a Viszonteladó Előfizető felé felelősséggel nem tartozik, az Előfizetői Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek Szolgáltatót és Előfizetőt egymással szemben jogosítják és kötelezik.

4.Szerződés módosítása

4.1.A Szerződés módosítása történhet az Előfizetői Szerződés módosításával, illetve az ÁSZF Szolgáltató általi, egyoldalú módosításával.

4.2.Felek az Előfizetői Szerződést közös megegyezés alapján bármikor módosíthatják. A módosítás kizárólag írásban érvényes.

4.3.Az Előfizető az értesítési és számlázási adatokban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül írásban, beazonosítható adatokkal bejelenteni. Az előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá követelheti Előfizetőtől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését.

4.4.Szolgáltató jogosult az ÁSZF, az Előfizetői Szerződés, a Szolgáltatási Díjak és Díjcsomagok egyoldalú, Előfizető előzetes értesítését követően hatályos módosítására a következő esetekben:

 1. megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának piaci feltételei (pl.: közszolgáltatók, alvállalkozók emelik a szolgáltatási díjaikat, jelentősen emelkednek a munkabérek stb.);

 2. megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei;

 3. megváltoznak a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályok;

 4. Szolgáltató meg kívánja változtatni a szolgáltatási portfolióját vagy a Szolgáltatásaival megcélzott előfizetői kört, így különösen, ha egyes Szolgáltatásait ki kívánja vonni a piacról;

 5. bármely hatáskörrel rendelkező hatóságnak az adott Szolgáltatást érintő döntése miatt, így különösen, ha az adott hatóság a Szolgáltatóra új kötelezettséget szab ki, vagy a társszolgáltatókra kiszabott kötelezettségeket módosítja (eltérő díjakat hagy jóvá, eltérő díjakat állapít meg stb.);

 6. a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változások indokolják.

4.5.Szolgáltató jogosult évente március 1. napján a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex mértékéig az Előfizetői Szerződésben szereplő Szolgáltatási Díjat egyoldalúan, az Előfizető egyidejű tájékoztatása mellett megemelni (inflációkövetés).

4.6.A Szolgáltatási Díjak módosítása esetén a módosítás nem érintheti Előfizetőnek az előre fizetett Szolgáltatási Díját, csak a következő fizetési időszakot.

4.7.Ha a Szerződés feltételeit a Szolgáltató egyoldalúan módosítani kívánja, Szolgáltató a tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal a változásokat a Szolgáltató Honlapján közzéteszi, ill. a változásokról az Előfizetőket e-mailben értesíti.

4.8.Szolgáltató a jelen pontban foglalt értesítési határidőt nem alkalmazza az ÁSZF azon módosításaira, amikor az ÁSZF módosítása új Szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Előfizető által fizetendő Szolgáltatási Díj vagy más díj csökken.

4.9.Az egyoldalú módosítási jog gyakorlása során Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásait, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit betartani.

5.Szolgáltatás igénybevételének megkezdése

5.1.A Szolgáltatás igénybevételének kezdete:

 1. az Előfizetői Szerződésben meghatározott határidő vagy időpont; vagy

 2. a próbaidőre rendelkezésre bocsátott Szolgáltatás esetén a próbaidő lejártát követő nap, amennyiben az Előfizető továbbhasználja a Szolgáltatást.

5.2.Szolgáltató az Előfizető által specifikált információk alapján állítja be az Előfizető Szolgáltatását. Amennyiben valamely paraméterre nem érkezik specifikált igény, akkor a Szolgáltató a Szolgáltatást az általa alkalmazott iparági standard (alapbeállítás) szerint állítja be.

5.3.Felek a Szolgáltatást a fiók létrehozását, a rendszer kezdeti konfigurációjának a specifikáció szerinti beállítását, a működés megkezdését, és az Előfizetőnek történő átadását követően tekintik létesítettnek (az Előfizető rendelkezésére bocsátottnak).

5.4.A fenti eljárás után az Előfizetőnek két (2) munkanap áll rendelkezésére arra, hogy tesztelje a működőképességet (funkcionalitást) és a paraméterek konfigurálását, kiértékelje, mennyire teljesíti a Szolgáltatás a vonatkozó Szolgáltatás specifikációban előírt paramétereket. A két (2) munkanapos időtartam azt a napot követő első munkanapon kezdődik, amikor a Szolgáltató a Szolgáltatás létesítésére vonatkozóan értesíti Előfizetőt. Az Előfizetőnek a fenti időszakon belül írásban kell közölnie a Szolgáltatás funkcionalitásával, illetve paramétereivel kapcsolatos észrevételeit vagy igényeit. Egyébként a két (2) munkanap lejárta után a Szolgáltatás úgy tekintendő, mint amit a Szolgáltató a vonatkozó Szolgáltatás specifikációnak megfelelően, rendben átadott.

6.Szolgáltatás szünetelése

6.1.Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a Szolgáltatás szünetel. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti.

6.2.A Szolgáltató érdekkörében a Szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet az alábbi esetekben, amely a Rendelkezésre Állás mértékébe beleszámít:

 1. Előfizető – a szünetelést legalább 3 (három) naptári nappal megelőző – előzetes értesítése mellett, a Szolgáltatás átalakítása, felújítása, frissítése, cseréje, karbantartása, legfeljebb havonta 2 alkalommal;

 2. Előfizető előzetes értesítése nélküli Szolgáltatás leállás vagy szünetelés, de kizárólag olyan kritikus hiba észlelése esetén, amikor az értesítéssel veszélyeztetve lenne a költséghatékony helyreállítás;

 3. Szolgáltató által előre nem látható egyéb ok esetén.

6.3.Ha Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre, a szünetelés időtartama a Rendelkezésre Állás időtartamába beleszámít. Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles, ha az meghaladja a Rendelkezésre Állás idejét.

6.4.Ha Előfizető a szünetelés időtartamára a Szolgáltatási Díjat megfizette és a szünetelés időtartama a Rendelkezésre Állás szerinti időtartamot meghaladja, akkor Előfizető díjjóváírásra jogosult.

6.5.A díjjóváírás alapja a késedelmes napok száma. A jóváírás mértéke minden szünetelési nap után az Előfizető által az Előfizetői Szerződés alapján, az adott Szolgáltatással kapcsolatban (előre fizetett díjú Szolgáltatás esetén felhasznált) fizetett Szolgáltatási Díj alapján egy napra vetített összeg. A jóváírás megfizetésén túlmenően a Szolgáltató nem vállal semminemű egyéb anyagi felelősséget (elmaradt haszon, egyéb felmerült költségek stb.) a Szolgáltatás szünetelése miatt.

6.6.A Szolgáltató érdekkörén kívül a Szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet az alábbi esetekben, amely a Rendelkezésre Állás időtartamába nem számít bele:

 1. Szolgáltató nem felelős az előfizetői jogviszony szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt Vis Maior Esemény okozta. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén Szolgáltató köteles Előfizetőt írásban haladéktalanul értesíteni annak várható időtartamáról, illetve az Előfizetői Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatásáról. Vis Maior Esemény időtartama alatt az Előfizetői Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben az előfizetői jogviszony teljesítése a Vis Maior Esemény miatt nem lehetséges.

 2. Szolgáltató nem felelős, ha a Szolgáltatás honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekek védelmében a jogszabályok által előírt módon szünetel.

 3. Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás igénybevételéhez felhasznált Kliens Oldali Eszközök működési hibájából, alkalmatlanságából eredő szünetelés miatt.

 4. Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás megszakadása vagy szünetelése miatt, ha azt más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered, különösen az Internet Szolgáltatás szüneteléséből, túlterheltségéből, üzemzavarából vagy egyéb hibájából eredő szünetelés miatt.

6.7.Előfizető kérésére történő karbantartásból, leállásból eredő szünetelés a Rendelkezésre Állás időtartamába nem számít bele, illetve annak következményeit Előfizető viseli.

7.Szolgáltatás korlátozása

7.1.Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének korlátozására, illetve a Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére, a Szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a következő esetekben jogosult:

 1. Előfizető legalább 30 (harminc) napos fizetési késedelembe esik;

 2. Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató Szoftverének rendeltetésszerű működését, így különösen, ha Előfizető eszközéről vagy eszköze irányában támadás valósul meg;

 3. az Előfizető bármilyen jogsértő tartalmat juttat a Szolgáltató Szoftverébe;

 4. a Szolgáltató rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötése vagy Szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes/cégadatok – vonatkozásában megtévesztette;

 5. a hatóság ezt elrendeli a Szolgáltató részére.

7.2.Amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltatóval több Előfizetői Szerződése van hatályban vagy a Szolgáltatótól több Szolgáltatást vesz igénybe és az Előfizető bármely Előfizetői Szerződés vagy Szolgáltatás tekintetében díjfizetési vagy egyéb kötelezettségeit megszegi, akkor a Szolgáltató jogosult bármely Szolgáltatás bármely mértékű korlátozására, illetve az összes Szolgáltatás korlátozására is, amennyiben a korlátozás jelen pontban rögzített feltételei bármely Szolgáltatás tekintetében megvalósulnak. A korlátozás mértékét a Szolgáltató jogosult meghatározni a számlatartozás függvényében.

7.3.Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást a lehető legrövidebb időn belül – legfeljebb 48 órán belül – megszüntesse, amennyiben az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről az Előfizető a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon tájékoztatja, vagy arról Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, vagy ha a korlátozást elrendelő hatóság ekként rendelkezik.

7.4.A Szolgáltató a Szolgáltatás újbóli igénybevehetőségének biztosításáért 10.000 Ft + ÁFA egyszeri díjat számolhat fel.

7.5.A korlátozás időtartamára az Előfizetőt díjjóváírás nem illeti meg.

8.Szerződés megszűnése és megszüntetése

8.1.Az Előfizetői Szerződés, az abban meghatározott jogok és kötelezettségek megszűnnek az alábbi esetekben:

 1. Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése; ez esetben Szolgáltató Előfizetőt a megszűnés tervezett dátumát megelőző legalább 30 (harminc) nappal értesíti;

 2. Előfizető jogutód nélküli megszűnése;

 3. Előfizető halála.

8.2.A megkötött Előfizetői Szerződést mind Szolgáltató mind Előfizető 30 (harminc) napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül bármikor jogosult felmondani.

8.3.Előfizető az alábbi esetekben jogosult az Előfizetői Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (előfizetői rendkívüli felmondás):

 1. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásával, indításával több, mint 30 (harminc) napos késedelembe esik, és az Előfizető nem tűz póthatáridőt;

 2. Szolgáltató ismételt súlyos szerződésszegését az Előfizető írásbeli felszólítása ellenére 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja;

 3. Szolgáltató ellen bírósági végzés alapján csőd- vagy felszámolási eljárás indul.

8.4.Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult az Előfizetői Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (szolgáltatói rendkívüli felmondás):

 1. Előfizető az Előfizetői Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi (súlyos szerződésszegésnek minősül az olyan szerződésszegés, melyre tekintettel Szolgáltatótól nem várható el az Előfizetői Szerződés fenntartása);

 2. Előfizető az Előfizetői Szerződés rendelkezéseit megszegi, mely szerződésszegés nem minősül az a) pont szerinti súlyos szerződésszegésnek, s a szerződésszegést Szolgáltató erre vonatkozó felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja;

 3. Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató Szoftverének rendeltetésszerű működését, és e szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg;

 4. Előfizető a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít;

 5. Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését követő 30 (harminc) napon belül sem egyenlítette ki.

8.5.Szolgáltató az Előfizetői Szerződés felmondását írásban, elektronikus levélben vagy postai úton közli Előfizető kapcsolattartója felé.

8.6.A felmondás tartalmazza:

 1. felmondás indokát;

 2. felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját.

8.7.Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés felmondása helyett korlátozni a Szolgáltatás körét, illetve használatát. Amennyiben Előfizető a korlátozás okát 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak.

8.8.Az Előfizetői Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Előfizető nem mentesül az előfizetői jogviszonyból a felmondás időpontját megelőzően, illetve azt követően keletkező esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. Az Előfizetői Szerződés megszűnéséig, ill. a hűségidő lejártáig felmerülő díjakat Előfizető köteles megfizetni.

8.9.Amennyiben Előfizető a hűségidővel megkötött Előfizetői Szerződést a hűségidő lejárta előtt felmondással szünteti meg, úgy Szolgáltató követelheti az esedékes rendszeres díjakon túlmenően a hűségidőből még hátralévő időszak után járó rendszeres díjak 50%-át egy összegben megfizetni, az érdekkörében felmerült, a Szolgáltatás létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével, megszüntetésével kapcsolatban felmerült költségei fedezésére.

8.10.Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszűnésének napjától számított 15 (tizenöt) napig tárolja Előfizető adatait, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Az adatok áthelyezésére és kinyerésére Szolgáltató felhasználói felületeken lehetőséget biztosít. Azonban az adatok esetleges áthelyezéséről és további tárolásáról Előfizetőnek kell gondoskodnia. 15 (tizenöt) nap eltelte után az adatok törlésre kerülnek.

8.11.Az adatok áthelyezésére és kinyerésére biztosított felhasználói felületeken túl Szolgáltató ingyenesen elvégzi Előfizető adatainak exportálását a Szoftverből a Szoftver által lehetővé tett formátumban. Szolgáltató minden további áthelyezést, konvertálást, tárolást vagy Előfizető adataira irányuló más szolgáltatást külön díjazás ellenében végez.

9.Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás

9.1.A Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés Szolgáltató Ügyfélkapuján írásban tehető. Kivételes esetben, ha az Ügyfélkapu nem érhető el, hibabejelentés e-mailben is tehető, az alábbi elérhetőségen: office@brainybakery.com. Szolgáltató nem köteles elfogadni a telefonon történő, szóbeli hibabejelentést.

9.2.Szolgáltató a hibabejelentést követően 2 Munkanapon belül megkezdi a hibaelhárítását. Amennyiben a hiba elhárításához Előfizető közreműködése szükséges, úgy ezen időtartam az Előfizető rendelkezésre állásától számít. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy amennyiben a meghibásodás Szolgáltató érdekkörében merül fel, a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított olyan határidőn belül elvégezze, amelyre az Rendelkezésre Állás keretében kötelezettséget vállalt.

9.3.Szolgáltató a hibabejelentést minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről írásos formában, e-mailben tájékoztatja Előfizetőt. Az e-mailt az Ügyfélkapu küldi, ahol nyomon követhetőek a leadott hibabejelentések és azok állapota. Az Ügyfélkapun keresztül bejelentett hibák, észrevételek, kérdések megérkezéséről Előfizető minden esetben értesül az Ügyfélkapu felületén.

9.4.A hibabejelentés nyilvántartása tartalmazza az alábbi adatokat:

 1. fiók neve;

 2. felhasználói azonosító;

 3. hibajelenség vagy igény megnevezése;

 4. hibajelenség vagy igény leírása;

 5. kapcsolódó fájlok vagy képernyőkép;

 6. a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);

9.5.A hibabejelentésre és az elhárításra vonatkozó adatokat Szolgáltató a hiba elhárításától számított 5 (öt) évig megőrzi.

9.6.Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással értesíti Előfizetőt arról, hogy

 1. a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető vagy a hiba Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel;

 2. a hiba elhárítását befejezte;

 3. a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni.

9.7.A késedelmes hibabejelentésből és a hibabejelentés elmaradásából, elégtelenségéből eredő károkért az Előfizető a felelős.

10.Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1.Szolgáltató Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatos információs, pénzügyi reklamációs ügyek intézésére – ide nem értve a Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentéseket – ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége a Szolgáltató Honlapján található.

10.2.Szolgáltató az ügyfélszolgálatot Munkanapokon 9:00 – 16:00 óráig biztosítja.

10.3.Előfizető a reklamációt kizárólag írásban juttathatja el Szolgáltatóhoz. Az ügyfélszolgálat Előfizetőnek a Szolgáltatással kapcsolatos észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és ennek eredményéről Előfizetőt az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja.

10.4.Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, kártérítés vagy díjcsökkentés iránti igényt kíván érvényesíteni, Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és 30 (harminc) napon belül megvizsgálja. Az előfizetői panasz intézése a díjfizetési határidőket nem érinti.

10.5.Amennyiben Szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, a következő havi elszámolás alkalmával a befizetett díjkülönbözetet vagy a kártérítés összegét Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt Előfizető részére egy összegben megfizeti.

10.6.Az Ügyfélszolgálat az észrevétel, reklamáció elutasítását köteles indokolással ellátva írásba foglalni, és azt az Előfizető által megadott elérhetőségre megküldeni.

10.7.Előfizető a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az alábbi szervekhez fordulhat:

10.7.1.Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok rendelkeznek hatáskörrel, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság (honlapja: http://fogyasztovedelem.kormany.hu). A fogyasztóvédelmi hatóság csak az egyéni előfizetők panaszai alapján jár el.

10.7.2.A gazdasági erőfölénnyel való visszaélést érintő beadványokkal kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezik hatáskörrel (honlapja: www.gvh.hu).

10.7.3.A gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testületeknél az áruk és Szolgáltatás minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére van mód.

10.7.4.A jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében rendezhető, amelyre Felek a Szegedi Törvényszék, illetve – hatáskörtől függően – a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.Hibás teljesítés

11.1.Előfizető a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.2.Előfizető - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Igényelheti a hiba kijavítását, vagy

 • Igényelheti a Szolgáltatási Díj arányos leszállítását, ha Szolgáltató a kijavítást nem vállalta, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy

 • Végső soron a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.3.A Szolgáltatás jellegéből fakadóan Előfizető a Szolgáltatás kicserélését nem igényelheti, illetve a hibát maga nem javíthatja ki, vagy mással nem javíttathatja ki.

11.4.Szolgáltató hibás teljesítésével okozott kár esetén a Szolgáltató kártérítési kötelezettségének maximális összege nem haladhatja meg az Előfizető által a Szolgáltatásért az aktuális évben már kifizetett ÁFA nélküli Szolgáltatási Díj összegét.

11.5.Előfizető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul a Szolgáltatóval közölni. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén Előfizető 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a fogyasztó 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

11.6.A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltétele, hogy a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Előfizető igazolja, hogy a Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Előfizető köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.7.Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 1. a Szolgáltatás igénybevételéhez felhasznált Kliens Oldali Eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;

 2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;

 3. az Előfizetői Szerződésben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Előfizető általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);

 4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

12.Adatkezelés, adatbiztonság

12.1.Az adatkezelésre és adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

13.Adatfeldolgozási tevékenység

13.1.Általános szabályok

13.1.1.A jelen mellékletben szereplő kikötéseket kell alkalmazni az Szolgáltató által az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizető részére teljesített azon adatkezelési tevékenységekre, amelyeket Szolgáltató az Előfizető által a Szoftverbe feltöltött, abban tárolt, kezelt, módosított, törölt adatok tekintetében végez. Szolgáltató az Előfizető által a Szoftverbe feltöltött, abban kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül. Előfizető a Szoftverbe általa feltöltött, abban kezelt adatok tekintetében adatkezelőnek minősül.

13.1.2.A jelen fejezet vonatkozásában adatfeldolgozó a Szolgáltató (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”), adatkezelő az Előfizetőt (továbbiakban: „Adatkezelő”).

13.1.3.Adatfeldolgozás tárgya: Az Adatkezelő által a Szoftverbe feltöltött személyek adatok feldolgozása az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely Adatkezelő feladata.

13.1.4.Adatkezelés időtartama: az Előfizetői Szerződés fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

13.1.5.Adatkezelés jellege és célja: Előfizető által igénybe vett szolgáltatás nyújtása, az Előfizetői Szerződés teljesítése.

13.1.6.A személyes adatok típusa: Előfizető által a Szoftverbe feltöltött adatok.

13.1.7.Az érintettek kategóriái:

 1. Adatkezelő munkavállalói

 2. Adatkezelő megrendelői, vevői, ügyfelei

 3. Adatkezelő által megadott egyéb személyes adatok

13.2.Adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei

13.2.1.Az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy az adatfeldolgozást a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

13.2.2.Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli.

13.2.3.Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

13.2.4.Adatbiztonság: Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközöket megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik azok fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a Szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

13.2.5.Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás biztonságának garantálására meghozza az alább részletezett technikai és szervezési intézkedéseket:

13.2.6.Adatfeldolgozó biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét az alábbi intézkedéseken keresztül:

 1. a Szoftverbe való belépés azonosítóval és jelszóval való védelme;

 2. a Szoftverben hozzáférési jogosultságok alkalmazása;

 3. az interneten keresztül történő adattovábbítás esetén SSL protokoll alkalmazása;

 4. a Szoftveren időközönként elvégzendő sérülékenység vizsgálat alkalmazása;

 5. a Szoftver fejlesztőivel és üzemeltetőivel kötött titoktartási megállapodások alkalmazása.

13.2.7. Adatfeldolgozó az elektronikus adatokról napi gyakorisággal biztonsági mentést készít, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

13.2.8.Adatfeldolgozó az intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárással rendelkezik.

13.2.9.További adatfeldolgozó igénybevétele: Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Adatkezelő a szerződésben általános felhatalmazást ad Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. A további adatfeldolgozók listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az Adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha Adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az Adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha Adatfeldolgozó bizonyos, az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött jelen Szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a Rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

13.3.Együttműködés az Adatkezelővel:

 1. Adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

 2. Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (adatbiztonság, adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak, az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

 3. Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a Rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

13.3.1.Adatfeldolgozó köteles a számára jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetésére.

13.4.Adatkezelő jogai és kötelezettségei

13.4.1.Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a Szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

13.4.2.Adatkezelőnek a Szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

13.4.3.Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett magánszemélyeket a Szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

13.5.Eljárás az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén

13.5.1.A Előfizetői Szerződés megszűnése az adatfeldolgozási megszűnését is eredményezi. Az Előfizetői Szerződés megszűnését követően Adatfeldolgozó minden birtokában levő személyes adatot, nyilvántartást az Előfizetői Szerződésben írtak szerint visszaszolgáltat az Adatkezelőnek, az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat továbbítja az Adatkezelőnek.

13.5.2.Adatfeldolgozó az Adatkezelőtől származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő.

14.Előfizető jogai és kötelezettségei

14.1.Előfizető jogosult a Szolgáltatást igénybe venni és rendeltetésszerűen használni az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

14.2.Előfizető jogosult a Szolgáltatás igénybe vétele során Szolgáltató által nyújtott szervertárhelyekre, rendszerekbe, szoftverekbe, valamint adatbázisokba bevitt, rögzített, feltöltött, ill. ezekből keletkeztetett adatokat a Szolgáltatás megszűnésekor elvinni.

14.3.Előfizető jogosult a Szoftver továbbfejlesztését konstruktív ötleteivel támogatni, és tevékenységével elősegíteni. Előfizető a Szolgáltatónak minden segítséget megad, valamint minden feltételt biztosít, hogy számára optimális Szoftvert állíthasson elő.

14.4.Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésekor köteles a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat megadni, melyek az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükségesek, köteles a Szolgáltatóval egyeztetni a fejlesztések módjáról és határidejéről, a bevezetési oktatások időpontjáról a bevezetési ütemtervben meghatározottak szerint. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatást ezen adatok ismeretében tudja nyújtani. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá követelheti Előfizetőtől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését.

14.5.Előfizető köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. A Szolgáltatás helytelen használatáért Előfizetőt terheli a felelősség, még abban az esetben is, ha a nem megfelelő tevékenységet Előfizető családtagja, barátja, vendége, vagy alkalmazottja követte is el.

14.6.Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szoftver használata nem helyettesíti a megfelelő nyilvántartások vezetését, a meghatározott dokumentumok és okiratok elkészítését, ill. a hatóságokkal, az alkalmazottakkal és az ügyfelekkel történő megfelelő elszámolásokat. Előfizető a fenti feladatok ellátásának elősegítésére, a hatékony munkavégzés folytatására veszi igénybe a Szoftvert.

14.7.Az Előfizető vállalja, hogy biztosítja a szükséges együttműködést a Szolgáltatás létesítésével és nyújtásával kapcsolatban.

14.8.Előfizető a Szolgáltatást – a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül – nem jogosult átruházni harmadik félre.

14.9.Előfizető felel a Szoftver felhasználása során harmadik fél által végzett minden olyan tevékenységért, amely ellentétes a jogszabályokkal.

14.10.Előfizető a Szolgáltató szervereit kizárólag olyan adat továbbítására használhatja, amely nem jogszabálysértő, így különösen nem sérti a Szolgáltató jó hírnevét és megfelel a tisztességes üzleti magatartás gyakorlatának.

14.11.A Szolgáltatás működtetéséhez szükséges Kliens Oldali Eszközöket Előfizető igényei szerint üzemelteti. A Kliens Oldali Eszközök rendeltetési célnak megfelelő beszerzéséről, hibátlan, biztonságos üzemeltetéséről Előfizető gondoskodik. Előfizető felel a Kliens Oldali Eszközökben keletkező kárért vagy adatvesztésért.

14.12.Előfizető köteles gondoskodni a Kliens Oldali Eszközeinek kártékony programoktól (vírusok, trójai programok, stb.) mentes működtetéséről. Előfizető felel a kártékony programok miatt a Kliens Oldali Eszközökben bekövetkezett károkozásért. Előfizető felelősséggel tartozik Szolgáltató felé, ha a Kliens Oldali Eszközeiről kiinduló kártékony program fertőzése Előfizető adatain túlterjedő kárt okoz.

14.13.Előfizető köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazni annak érdekében, hogy megelőzze vagy minimalizálja a Szolgáltatás jogosulatlan alkalmazását, lépéseket téve annak biztosítására, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá a Szolgáltatás használatához. Előfizető nem használhatja fel saját előfizetését más előfizetés biztonságának megsértésére, illetve más hálózathoz vagy szerverhez történő jogosulatlan hozzáférésre vagy annak megkísérlésére.

14.14.Előfizető jelszava hozzáférést biztosít Előfizető adataihoz és az általa igénybe vett Szolgáltatáshoz. Előfizető felelőssége a jelszó titokban tartása. Az előfizetés, illetve a Szolgáltatás megosztása jogosulatlan felhasználókkal nem engedélyezett. Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy mások ne használhassák a Szolgáltatást, mivel az ilyen használatért Előfizetőt terheli a felelősség.

15.Szolgáltató jogai és kötelezettségei

15.1.Szolgáltató a Szolgáltatást díjfizetés ellenében a bevezetési ütemtervben meghatározott időponttól, mint kezdő időponttól kezdődően folyamatosan nyújtja a Rendelkezésre Állás mértéke szerint, biztosítja a Szolgáltatáshoz való folyamatos hozzáférést, illetve gondoskodik a Szolgáltatás működésének feltételeiről, annak karbantartásáról és fejlesztéséről.

15.2.Szolgáltató az Előfizető részére a Szoftverben külön fiókot hoz létre, amelyet Előfizető dedikáltan használhat.

15.3.Szolgáltató a Szoftver elérhetőségének címét (URL-jét), a felhasználói azonosítót és a belépési jelszót a Szoftver által generált e-mailben küldi el Előfizető felhasználójának.

15.4.Szolgáltató az Előfizetői Szerződés szerint elvégzi az Egyszeri Szolgáltatásokat.

15.5.Szolgáltató a Szoftver megismeréséhez szükséges dokumentációt elektronikus formában a Szoftver súgóján keresztül biztosítja Előfizető felhasználó számra.

15.6.Szolgáltató a Szoftverbe feltöltött adatok, dokumentumok, fájlok megőrzése érdekében mindent megtesz, ami tőle elvárható. Szolgáltató a Szoftverbe feltöltött adatok, dokumentumok, fájlok tartalmát azonban nem ellenőrzi, azért felelősséget nem vállal. Az esetleges üzemhibákból fakadó adatvesztések kapcsán Szolgáltató minden felelősséget kizár.

15.7.Szolgáltató biztosítja Előfizető részére a szoftvertámogatást (support-ot), amelyet Előfizető az Ügyfélkapu használatával vagy telefonon vehet igénybe. A telefonos terméktámogatás Munkanapokon 9.00-16.00 óra között vehető igénybe.

15.8.Szolgáltató a Szolgáltatás részeként szerverszolgáltatást is nyújt Előfizetőnek, amelynek keretében Szolgáltató az alábbi részszolgáltatásokat végzi:

 1. a szerver erőforrásainak Előfizető rendelkezésre bocsátása;

 2. a szerver konfigurálása;

 3. a szerver távfelügyelete, monitorozása;

 4. a szerver üzemeltetése;

 5. a szerveren lévő adatokról biztonsági mentés készítése.

15.9.Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót saját felelősségére vehet igénybe. Az alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha az adott ügyben maga járt volna el.

16.Szellemi tulajdon

16.1.Szolgáltató „Szellemi Tulajdona” magában foglalja az alábbiakat:

 1. a Szolgáltatást, ideértve a Szolgáltató tulajdonában álló szoftvereket és a harmadik felek zárt forráskódú szoftvereit is, amelyeket a Szolgáltató az Előfizető részére a Szolgáltatások felhasználása körében biztosít;

 2. a Szolgáltató által kifejlesztett vagy alkalmazott valamennyi szoftvert, szoftvermegoldást, technológiát, technikai információt, felfedezést, ötletet, elméletet, fejlesztést, dizájnt, eredeti szerzői művet, folyamatot, algoritmust, találmányt, know-how-t, szabadalmat, eljárásmódot és egyéb információt;

 3. a Szolgáltató által kifejlesztett vagy alkalmazott szoftvert módosításait és továbbfejlesztéseit, ideértve azokat is, amelyek az Előfizető javaslataiból vagy tevékenységéből erednek;

 4. az Előfizetői Szerződéssel és a Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató által átadott valamennyi dokumentációt, bevezetési módszertant, bevezetési ütemtervet, bevezetési jegyzőkönyvet, folyamatábrát, marketing anyagot, jegyzetet, vázlatot és egyéb információt; és

 5. Szolgáltató üzleti titkait, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és/vagy titkos információit.

16.2.Az Előfizetői Szerződés Előfizető számára használati jogon kívüli más jogot vagy jogcímet nem keletkeztet a Szolgáltató Szellemi Tulajdonára nézve. Előfizető a Szoftver forráskódjainak felhasználására nem szerez jogosultságot.

16.3.Előfizető a Szolgáltató Szellemi Tulajdonát:

 1. nem adhatja bérbe vagy kölcsönbe, nem terhelheti meg, zálogosíthatja el, és nem forgalmazhatja, kivéve, ha Szolgáltató ahhoz előzetesen írásban hozzájárult;

 2. nem adhatja azt át harmadik félnek, és nem biztosíthat hozzáférést harmadik fél részére, kivéve, ha Szolgáltató ahhoz előzetesen írásban hozzájárult;

 3. nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához;

 4. nem készíthet róla másolatot, és nem járulhat hozzá arról másolat készítéséhez vagy annak forgalmazásához;

 5. nem tanúsíthat olyan szándékos magatartást, amely veszélyezteti a Szolgáltató Szellemi Tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát;

 6. nem szerezhet tulajdonjogot a Szolgáltató Szellemi Tulajdonán, és nem is törekedhet erre;

 7. a Szolgáltató Szellemi Tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyébként sem próbálhatja annak forráskódját megszerezni; továbbá

 8. nem távolíthatja el, módosíthatja vagy írhatja felül a Szolgáltató Szellemi Tulajdonán feltüntetett vagy annak használata során feltűnő copyrightot, védjegyet vagy egyéb, szellemi tulajdonra utaló megjelölést.

16.4.Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásához szükséges Szoftvert egyoldalúan megváltoztatni, javítani, fejleszteni, amennyiben ez karbantartás vagy szolgáltatási szint növelés érdekében szükséges.

16.5.Előfizető a Szolgáltatás működéséhez szükséges, Szolgáltató által nyújtott szoftvert, know-how-t és egyéb szellemi termékeket a Szolgáltatás igénybe vételén kívül nem használhatja más célra. Az Előfizető köteles a Szolgáltatót kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely ezen rendelkezés megsértéséből származik.

16.6.Előfizető által a Szolgáltatások igénybevétele során, Szolgáltató által nyújtott fizikai vagy virtuális szervertárhelyekre, rendszerekbe, szoftverekbe, valamint adatbázisokba bevitt, rögzített, feltöltött adatok, információk Előfizető szellemi tulajdonát képezik, ha jogszabály, szerződés másként nem rendelkezik, vagy egyéb jogviszonyból más nem következik.

17.Díjazás

17.1.Előfizető a Szolgáltatás igénybevétele esetén időszaki (havi, negyedéves, féléves, éves) Szolgáltatási Díjat fizet, amelynek mértéke az Előfizetői Szerződésben kerül meghatározásra.

17.2.Előfizető a Szolgáltatás igénybevétele esetén – a Szolgáltatási Díj mellett – Egyszeri Díjat is fizethet, amelynek mértékét az Előfizetői Szerződés határozza meg.

17.3.Szolgáltató díjfizetési időszakonként legalább egyszer az esedékes díjakról számlát készít, és azt az Előfizető részére megküldi, ha Felek másképp nem állapodnak meg.

17.4.A Szolgáltatási Díj elszámolásának a napja a tárgyhónap utolsó napja. A fizetési határidő és a teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény szerint egybeesik.

17.5.A számla fizetési határideje a kiállítástól számított 8 naptári nap, amennyiben az Előfizetői Szerződés másként nem rendelkezik. Előfizető a számlát legkésőbb a számlán meghatározott fizetési határidőig banki átutalással köteles megfizetni Szolgáltató bankszámlájára.

17.6.Amennyiben az Előfizető a tárgy időszak 15. napjáig nem kap számlát, úgy köteles azt Szolgáltató felé jelezni.

17.7.Szolgáltatónak Előfizető előzetes beleegyezését kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Előfizető az e-mail címre Szolgáltatótól e-számlát befogad.

17.8.Szolgáltató a Szolgáltatási Díjat egyoldalúanmódosíthatja. A módosításról Szolgáltató köteles Előfizetőt írásban (postai levél, e-mail) értesíteni legkésőbb a módosítást megelőzően 1 hónappal. A Szolgáltatási Díj módosítását Szolgáltató Előfizető részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben Előfizető ráutaló magatartásával a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

17.9.Előfizető köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben a számla összegét a számlán feltüntetett időpontig nem fizeti be. A késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv által meghatározott mérték.

17.10.Előfizető jogosult a Szolgáltató által kiállított eredeti számla ismételt megküldését igényelni (számlamásolat). A számlamásolat kiállításának díja darabonként 500 Ft + ÁFA.

17.11.Szolgáltató jogosult az Előfizetővel szemben fennálló pénzügyi követelését az Előfizető külön engedélye nélkül harmadik félnek bármikor értékesíteni, melyről Előfizetőt köteles írásban tájékoztatni.

17.12.Amennyiben Előfizető Szolgáltató valamely Szolgáltatását kedvezménnyel együtt veszi igénybe, a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a nyújtott Szolgáltatás – a kedvezménnyel érintett szerződéses időtartam alatt – Előfizető oldalán felmerülő okból nem kerül korlátozásra, szünetelésre, felmondásra, illetve Előfizető a díjfizetéssel késedelembe nem esik. Amennyiben Előfizető ezt a feltételt nem teljesíti, úgy az igénybe vett kedvezményt elveszti, és a teljes Szolgáltatási Díj összegét köteles Szolgáltató számára megfizetni.

17.13.Előfizető havi díjfizetés esetén – amennyiben erről Szolgáltatóval megállapodik – a Felek által egyeztetett időtartamra előre is kifizetheti a Szolgáltatási Díjat, s ebben az esetben Szolgáltató előrefizetési kedvezményt adhat számára (előrefizetési kedvezmény). Amennyiben a megkezdett, előrefizetett időszak lejárta előtt Szolgáltató a Szolgáltatást Előfizető érdekkörében felmerülő ok miatt szüneteltetni vagy korlátozni kényszerül, vagy Előfizető az Előfizető Szerződést felmondja, úgy Szolgáltató jogosult az előrefizetési kedvezmény törölni, és Előfizető számára a teljes Szolgáltatási Díjat kiszámlázni.

17.14.Amennyiben Előfizető a Szolgáltató valamely Szolgáltatását előrefizetési kedvezménnyel együtt veszi igénybe, a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az Előfizetői Szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül Előfizető az előrefizetési kedvezménnyel érintett időszak díját Szolgáltató felé kifizeti. Késedelem esetén Előfizető a kedvezményre nem jogosult.

18.Vegyes rendelkezések

18.1.Az Előfizetői Szerződés értelmezésére, ill. az Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályai, ill. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban: „Rendelet”) az irányadóak.

18.2.Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során tevékenységüket összehangolják és a Szerződésből származó vitákat békés úton rendezik.

18.3.Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, hogy az egymás tevékenységével kapcsolatosan megismert, megszerzett vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket, gazdasági, jogi és pénzügyi helyzetüket érintő, velük egyébként kapcsolatos, nyilvánosságra még nem került adatokat, tényeket vagy bármely más információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, illetve harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Nem minősül jelen rendelkezés megszegésének, ha valamely Fél a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, vagy az adattulajdonos az információ felfedéséhez előzetesen írásban hozzájárult.

18.4.Ha az Előfizetői Szerződés írásbeli értesítést határoz meg, az alatt levélpostai küldeményt, e-mailt vagy az Ügyfélkapun tett bejegyzést kell érteni. A Felek által küldött írásbeli értesítések az alábbiak szerint minősülnek kézbesítettnek:

 1. a tértivevénnyel feladott levél kézbesítettnek minősül a tértivevényen jelzett napon, illetve a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta” vagy ha „ismeretlen”, „elköltözött”, „cég megszűnt” (vagy azzal azonos tartalmú más) jelzéssel érkezett vissza;

 2. valamely Fél cégnyilvántartás szerinti székhelyére megküldött küldemények minden esetben kézbesítettnek tekintendők a postára adást követő harmadik munkanapon;

 3. ajánlott levélpostai küldemény esetében az átvétel vagy az átvétel megtagadásának napján;

 4. valamely Fél által közvetlenül kézbesített küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni az átvétel napján. Az átvétel megtagadása esetén a Fél a küldeményt tértivevénnyel kísérli meg a címzetthez eljuttatni;

 5. e-mailben való értesítés esetén az e-mail feladásának napját követő munkanapon;

 6. az Ügyfélkapun való értesítés esetén a bejegyzés megtételének napját követő munkanapon.

18.5.Az értesítést és a számlát az Előfizetői Szerződésben megadott értesítési címre kell küldeni. Ha az Előfizetői Szerződés értesítési címet nem tartalmaz, akkor az értesítéseket a székhely, illetve lakhely szerinti címre kell küldeni.

18.6.Ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató által történő e-mailes értesítést az Előfizetői Szerződésben megadott e-mail címre kell küldeni.

18.7.Az e-számlát az Előfizetői Szerződésben megadott e-számla e-mail címre kell küldeni.

18.8.Amennyiben az értesítés tárgya a jelen ÁSZF módosítása, úgy Szolgáltató értesítési kötelezettségének a Szolgáltató Honlapján történő közzététellel tesz eleget.

 

 

ZentiLogic Kft.

1. számú melléklet

Szolgáltatások listája

 

19.Egyszeri Szolgáltatások felsorolása, meghatározása

19.1.Adatmigráció: Szolgáltató Egyszeri Szolgáltatása, amelynek keretében Előfizető meglévő, strukturált adatait egy külön program segítségével beemeli a Szoftver adatbázisába. Az Adatmigráció egyszeri díját az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza. Az Adatmigráció részét képezik az alábbi részszolgáltatások:

 1. egyeztetés Előfizetővel és az adatstruktúra megismerése;

 2. az adatmigrációt végző program elkészítése, lefuttatása;

 3. az adatmigráció tesztelése;

 4. utómunkák és korrekciók elvégzése.

19.2.Bevezetés: Szolgáltató Egyszeri Szolgáltatása, amely – Előfizető igénye szerint – az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza a bevezetés időtartamának egyik részében, a Felek közötti megbeszélések keretén belül:

 1. Szolgáltató átbeszéli Előfizetővel Előfizető folyamatait és működését,

 2. Szolgáltató ismerteti a Szoftver funkcionalitását és a Szoftverben leprogramozott folyamatokat,

 3. Szolgáltató felvázolja Előfizető folyamataira illeszkedő legjobb megoldási lehetőségeket,

 4. Szolgáltató tanácsot ad Előfizető folyamatainak optimális átalakítására, amennyiben szükséges,

 5. Szolgáltató felveszi a Szoftver paraméterezésére, fejlesztésére vonatkozó egyedi igényeket, amennyiben van ilyen,

 6. Felek közösen véglegesítik a cég folyamataira illeszkedő legjobb megoldásokat,

 7. Szolgáltató elvégzi a kijelölt felhasználók oktatását,

 8. Szolgáltató közreműködik az adatmigráció megtervezésében.

A Bevezetés időtartamának másik részében Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat végzi, a Felek közötti megbeszélések keretein kívül:

 1. Szolgáltató bevezetési ütemtervet állít össze,

 2. Szolgáltató elvégzi a megbeszélésekhez szükséges előkészületeket,

 3. Szolgáltató bevezetési jegyzőkönyvet ír a bevezetési alkalmakon elhangzott döntésekről, konklúziókról,

 4. Szolgáltató a felmerült kérdésekkel kapcsolatban belső szakmai egyeztetést folytat, amennyiben szükséges,

 5. Szolgáltató elvégezi a szükséges rendszerbeállításokat,

 6. Szolgáltató megválaszolja a megbeszéléseken és a megbeszéléseken kívül felmerülő felhasználói kérdéseket.

Felek – a megállapodásuktól függően – a megbeszéléseket személyesen vagy telekommunikációs eszközök (Skype, TeamViewer) segítségével tartják. A Bevezetés egyszeri díját az Előfizetői Szerződés tartalmazza.

19.3.Egyedi szoftverfejlesztés: Szolgáltató által az Előfizetői Szerződés keretében elvégzendő szoftverfejlesztési, szoftverfunkció-fejlesztési tevékenység, amelynek részleteit az Előfizetői Szerződés tartalmazza. Előfizető az egyedi szoftverfejlesztési szolgáltatást az Előfizetői Szerződés megkötésével rendeli meg.

Szolgáltató az egyedi szoftverfejlesztést a funkciólistában foglalt funkciókat, a feltüntetett határidőig elkészíti, és azt Előfizetőnek átadja.

Felek az átadott szoftverfejlesztést a funkciólistában szereplő elfogadási kritériumok alapján megvizsgálják. Amennyiben a szoftverfejlesztés az elfogadási kritériumoknak megfelel, akkor Előfizető köteles azt elfogadni, és a teljesítési igazolást kiállítani. Amennyiben a szoftverfejlesztés az elfogadási kritériumoknak nem felel meg, akkor Előfizető nem köteles azt elfogadni, és a szoftverfejlesztést Szolgáltatónak kijavításra visszaadhatja.

Szolgáltató az elfogadási kritériumoknak nem megfelelő részeket kijavítja, és a kijavított szoftverfejlesztést Előfizetőnek átadja. A szoftverfejlesztés elfogadási kritériumoknak megfelelő változatát Előfizető köteles elfogadni, és a teljesítési igazolást kiállítani.

19.4.Szaktanácsadás: Szolgáltató olyan Egyszeri Szolgáltatása, amelynek keretében Előfizető már meglévő szoftverének, rendszerének megismerését, felülvizsgálatát, Előfizető igényeinek felmérését végzi, szakvéleményt készít, megoldási lehetőségeket javasol, tanácsot ad, folyamatokat hoz létre vagy optimalizál, fejlesztési tervet készít, ill. más egyéb feladatokat lát el. A Szaktanácsadás egyszeri díját az Előfizetői Szerződés tartalmazza.

19.5.Szoftveroktatás: Szolgáltató Egyszeri Szolgáltatása, amelynek keretében Szolgáltató ismerteti a Szoftver funkcionalitását és a Szoftverben leprogramozott folyamatokat, illetve Szolgáltató segít a kijelölt felhasználóknak, kulcsfelhasználóknak, hogy elsajátítsák Szoftver használatát. Felek – a megállapodásuktól függően – a Szoftveroktatásokat személyesen vagy telekommunikációs eszközök (Skype, TeamViewer) segítségével is megtarthatják. A bevezetési és szoftveroktatási alkalmak a közösen kialakított bevezetési ütemtervnek megfelelően történnek.

Egy bevezetési és szoftveroktatási alkalom Szolgáltató egy munkatársának maximum 3-5 órányi Előfizetőnél való tartózkodását jelenti. Az előre meghatározott oktatási alkalmakon felül, minden további alkalom külön díjazás esetén vehető igénybe.

A gyorsabb haladás érdekében szoftveroktatási alkalmak tömbösíthetők az alábbiak szerint:

  1. Egy oktatási alkalommal több oktató is tarthat oktatást az Előfizetőnél, amennyiben a résztvevők több csoportra bonthatók.

  2. Több egymást követő napon is tartható oktatási alkalom az Előfizetőnél, amennyiben a résztvevők jelenléte biztosítható.

A szoftveroktatási alkalmakat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy azok 9.00 és 15.00 óra között meg lehessen tartani, hogy a felhasználók az oktatáson friss szellemi állapotban vehessenek részt.

Az oktatás - igény szerint - történhet az Előfizető irodájában, ekkor az oktatáshoz szükséges feltételeket (helység, számítógépek, projektor stb.) neki kell biztosítani. Az oktatások történhetnek a Szolgáltató telephelyén rendelkezésre álló oktatóhelyiségében is.

A Szoftveroktatás egyszeri díját az Előfizetői Szerződés tartalmazza.

19.6.Fiók létrehozása: Szolgáltató Egyszeri Szolgáltatása, amelynek keretében az Előfizető számára saját, dedikált fiókot hoz létre a Szoftverben, és beállítása a szerveren, az általa kiválasztott modul konfigurációnak megfelelően. A Telepítés egyszeri díját az Előfizetői Szerződés tartalmazza.

19.7.Tesztelés: Szolgáltató Egyszeri Szolgáltatása, amelynek keretében valamely szoftverfejlesztés Előfizető által meghatározott célra való alkalmasságát ellenőrzi. A Tesztelés egyszeri díját az Előfizetői Szerződés tartalmazza.

20.Folyamatos Szolgáltatások

20.1.Support: Szolgáltató folyamatos szolgáltatása, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 1. Jogszabálykövetés: a Szoftver hatályos jogszabályoknak való folyamatos megfeleltetése;

 2. Szoftverfrissítések rendelkezésre bocsátása: olyan hibajavítások, biztonsági hibajavítások és technológiai fejlesztéseket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a Szoftver hibamentesen és biztonságosan működjön, illetve hogy a Szoftver a folyamatosan változó technológia követelményeinek megfeleljen;

 3. Szoftverfejlesztések rendelkezésre bocsátása: olyan új funkciók, amelyek a Szoftver átadását követően a Szoftver részévé váltak, és amelyek bővítik a Szoftver felhasználási körét vagy javítják a felhasználhatóságot, de nem nélkülözhetetlenek a Szoftver hibamentes és biztonságos működéséhez;

 4. Terméktámogatás: technikai segítségnyújtás a Szoftver felhasználásával kapcsolatban telefonon és/vagy az Ügyfélkapun keresztül. A rendelkezésre állás a Munkaidőben korlátlan.

 

2. számú melléklet

További adatfeldolgozók

 

A Szolgáltató az alábbi további adatfeldolgozókat alkalmazza a Szolgáltatás nyújtása során:

 

1. IT szolgáltató

Szolgáltató hardver üzemeltető, ill. rendszergazda megbízottja – mint adatfeldolgozó – kezelheti a hardverek üzemeltetése, ill. a rendszergazdai feladatok kapcsán Előfizető személyes adatait.

Ezen adatfeldolgozást végző hardver üzemeltető, ill. rendszergazda szolgáltató megnevezése és címe:

Cégnév: Contabo GmbH

Székhely: Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany

 

2. Könyvviteli és bérszámfejtő szolgáltató

Szolgáltató az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Szolgáltatóval szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Szolgáltatót terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

A szolgáltató megnevezése:

Cégnév: EU-TAX Consulting Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Árvíz u. 4/A

 

3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Szolgáltatótól megkapják a postai küldemények kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kézbesítik a postai küldeményeket.

Ezen szolgáltatók:

Magyar Posta

 

Az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk.

Bővebben